ONNIn hankinnan eettiset periaatteet (code of conduct) lyhyesti

1. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme eettisiä periaatteitamme. Periaatteet kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

2. Emme hyväksy harmaata taloutta emmekä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Emme vastaanota emmekä tarjoa sellaista lahjaa, kestitystä tai palvelua, joka ylittää tavanomaisen vieraanvaraisuuden, jolla pyritään vaikuttamaan tai jonka voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

3. Toimittaja sitoutuu noudattamaan ONNIn eettisiä periaatteita.

4. Toimittaja vakuuttaa, että ei kuulu pakotelistalle.

 

Toimittajan eettiset periaatteet  

Johdanto

Med Group edellyttää toimittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa sitoutuvan eettisiin periaatteisiin osana hankintasopimusta. Haluamme kehittää toimintaa yhdessä pitkäjänteisesti. Jos omasta toiminnastamme tai arvoketjun toiminnasta löytyy epäkohtia, kannustamme raportoimaan niistä avoimesti. Kannamme vastuumme tutkimalla tilanteet ja tekemällä korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä muiden arvoketjuun kuuluvien kanssa. Med Groupin johtoryhmä on hyväksynyt nämä toimittajan eettiset periaatteet.

Hyvä hallinto

Lakien ja säädösten mukainen toiminta
Näiden toimintaperiaatteiden noudattamisen lisäksi Med Group edellyttää, että sen toimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat kaikkia soveltuvia vaatimuksia, kansallisia lakeja ja määräyksiä, alan vähimmäisstandardeja ja muita asiaankuuluvia lakeja sekä niiden maiden vaatimuksia, joissa ne toimivat.

Oikeudenmukainen kaupankäynti
Med Groupin ja toimittajien keskinäisen yhteistyön tulee olla avointa ja oikeudenmukaista, tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Noudatamme voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä ja uskomme avoimeen ja rehelliseen kilpailuun. Emme osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena on kilpailun estäminen tai rajoittaminen.

Lahjonnan ja korruption kielto
Toimittajan on pyrittävä estämään kaikkia korruption muotoja, mukaan lukien kiristystä ja lahjontaa. Toimittaja ei saa koskaan tarjota tai luvata mitään sopimatonta etua liiketoiminnan tai muun edun hankkimiseksi tai säilyttämiseksi suoraan tai välittäjien kautta. Toimittaja ei myöskään saa, suoraan tai välittäjien kautta, maksaa tai ottaa vastaan lahjuksia.

Ihmisoikeudet
Ihmisoikeuksien osalta edellytämme, että toimittaja toimii työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti. Hankkiessamme alihankintana palvelutuotantoa noudatamme Tilaavastuulain asettamia vaatimuksia, jossa alihankintaa tuottavan yhtiön työnantajavelvoitteiden asianmukainen hoitaminen tarkistetaan.

Lapsityövoima
Pysyvän työsuhteen vähimmäisikäraja ei saa olla alempi kuin 18 vuotta. Nuorten työntekijöiden käyttö ei saa vaarantaa heidän koulutustaan eikä heidän fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai moraalista kehitystään.

Pakkotyö
Pakkotyön käyttö on kielletty. Työntekijöitä ei saa pitää lukituissa tiloissa, eikä heidän vapauttaan saa rajoittaa millään muulla tavoin.

Syrjintä ja ahdistelu
Työntekijöitä ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, alkuperän tai muun vastaavan seikan perusteella.

Työntekijöiden kohtelu ja työympäristön turvallisuus
Työntekijöille on tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö, eikä fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista häirintää tule sallia.

Järjestäytyminen
Työntekijöillä on oltava oikeus liittyä lain sallimiin järjestöihin ja perustaa niitä. Toimittaja ei saa uhkailla, rangaista tai syrjiä työntekijöitä ammattiliiton tai järjestön jäsenyyteen perustuen tai asettaa työsuhteen ehdoksi ammattiliiton tai järjestön jäsenyydestä luopumista tai siihen liittymistä.

Työehdot
Työaikojen tulee noudattaa kansallista lainsäädäntöä. Ylityöstä on maksettava työehtosopimuksen mukainen korvaus, tai kyseessä olevan maan parhaita käytäntöjä on noudatettava muilla tavoilla. Työntekijällä on oltava oikeus palkalliseen vuosilomaan ja kerran viikossa vuorokauden mittaiseen yhtenäiseen vapaaseen. Työntekijälle on maksettava vähintään lain tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Vaihtoehdoista tulee valita se, joka on suurempi. Palkka on maksettava suoraan työntekijälle.

 

Ympäristövastuu

Toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen ja seuraaminen
Toimittajan tulee huomioida ja ymmärtää toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkiä toiminnassaan luonnonvarojen huolelliseen käyttöön, vesien, ilman ja maaperän suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Toimittajan on pyrittävä ennaltaehkäisemään toimintansa mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä ottaen huomioon tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

Toimittajan tulee noudattaa sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä sekä hankkia ja pitää voimassa kaikki vaaditut ympäristöluvat. Toimittajalla tulee olla tietoa oman toimintansa ja toimitusketjunsa ympäristövaikutuksista ja pyrkimys vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa järjestelmällisesti.

  • Toimittajan tulee varmistaa vaarallisten aineiden ja kemikaalien turvallinen käsittely, siirtäminen, varastointi ja hävittäminen. Toimittajan tulee pyrkiä vähentämään vaarallisten aineiden käyttöä ja kemikaaleja mahdollisuuksien mukaan. 
  • Toimittajan tulee optimoida luonnonvarojen käyttöä jatkuvasti, mukaan lukien energian ja veden kulutus, osoittaa toimenpiteitä saastumisen ja kiinteän jätteen syntymisen estämiseksi ja huolehtia jätevesi- ja ilmapäästöjen vähentämisestä.

Päästövähennystavoitteiden asettaminen
Tavoitteenamme on, että yhteistyökumppanimme ja toimittajamme ovat asettaneet tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Täytäntöönpano

Toimittajan edellytetään toteuttavan edellä kuvattuja toimintaperiaatteita liiketoiminnan ohjauksessaan tai soveltavan vähintään vastaavanlaisia standardeja ja harjoittavan liiketoimintaansa niiden mukaisesti.

Toimittajan tulee säännöllisesti ja järjestelmällisesti arvioida, kuinka sen oma toiminta vastaa näiden toimintaperiaatteiden vaatimuksia. Toimittajalla on oltava järjestelmä toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi ja niistä viestimiseksi toimitusketjussaan. Toimittajan on pystyttävä toimittamaan Med Groupille ja alihankkijoilleen todisteita näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta ja valvonnasta sekä koko toimitusketjusta.

Näissä toimintaperiaatteissa on määritelty vähimmäisvaatimukset, joita toimittajien ja yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa ja toteuttaa omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Ymmärrämme, että toimintaperiaatteissa asetettujen standardien saavuttaminen on jatkuvasti kehittyvä prosessi, ja haluamme kannustaa toimittajia jatkuvasti parantamaan toimintaansa.

Odotamme toimittajiltamme läpinäkyvyyttä ja avointa vuoropuhelua kanssamme haasteista, joita he kohtaavat osana toimintaansa. Jokaisen toimittajan, joka ei täytä näiden toimintaperiaatteiden vaatimuksia, on ryhdyttävä korjaaviin toimiin ja osoitettava edistymistä. Mikäli toimittaja ei halua suorittaa tai pysty suorittamaan korjaavia toimenpiteitä, Med Groupillä on oikeus päättää liiketoimintasuhde ja mahdolliset sopimukset toimittajan kanssa välittömästi.

Suoriutumisen ja edistymisen arviointi

Med Group arvioi näiden toimintaperiaatteiden noudattamista jatkuvasti. Med Group suorittaa tarvittaessa auditointeja ja arviointeja toimittajasta ja sen alihankkijoista. Auditointeja ja arviointeja voivat tehdä Med Groupin työntekijät tai ulkopuoliset tahot, ja jos kyseessä on alihankkija, ne voidaan tehdä yhteistyössä toimittajan kanssa. Toimittajan tulee pyydettäessä toimittaa arviointia varten tarvittavia tietoja.

Mikäli toimittaja käyttää alihankkijoita, tulee kaikkien tuotantoketjujen olla jäljitettävissä. Ennen kuin toimittaja ulkoistaa tuotannon alihankkijalle tai vaihtaa aiemmin sovitunmukaista toimintatapaa, tämän tulee ilmoittaa asiasta Med Groupille ja hankkia kirjallinen suostumus.

Med Group uskoo, että toimitusketjusta saadaan kestävämpi yhteistyössä, ja on valmis työskentelemään yhdessä toimittajien kanssa, jotta toimintaperiaatteiden vaatimukset täyttyvät. Med Group pyytää toimittajia ilmoittamaan Med Groupin hankinnasta vastaavalle henkilölle ennakoivasti mahdollisista ongelmista, jotka ovat ristiriidassa toimintaperiaatteiden kanssa.

EU:n pakotteiden alaiset henkilöt/tahot sekä liiketoiminta Venäjällä

EU:n pakotteiden alaiset henkilöt/tahot: Med Group ei voi toimia osapuolen kanssa, jonka toiminnassa, taustalla tai omistajina on EU:n pakotteiden alaisia henkilö/henkilöitä/tahoja. Näistä mahdollisista kytkennöistä pyydämme ilmoittamaan Med Groupille välittömästi. Tällaisten seikkojen tullessa ilmi, on Med Group oikeutettu irtisanomaan sopimuksen per heti.

Liiketoiminta Venäjällä: Mikäli yhteistyökumppani tai sen omistajataho harjoittaa vientiä tai muuta liiketoimintaa Venäjällä on Med Group oikeutettu irtisanomaan sopimuksen per heti.