Vastuullisuus toteutuu arjessa

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Kotimaisen ONNIn tavoitteena on olla alan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on osa jokaisen onnilaisen päivittäistä työtä. Sitoumuksemme yritysvastuuseen perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn vastuullisuusperiaatteen mukaan sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raportoimme edistymisestämme vuosittain.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme perustuu ydintoimintaamme ja rakentuu neljän teeman ympärille: kannamme vastuuta asiakkaistamme ja yhteisöstä, kannamme vastuuta onnilaisista, liiketoimintamme on vastuullista ja kannamme vastuumme ympäristöstä. Sosiaalinen vastuu korostuu ONNIN toiminnan luonteessa.

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraporttimme on käytännön ilmaus sitoutumisestamme yritysvastuun ohjelmaan ja sen periaatteisiin. Viides vastuullisuusraporttimme kuvaa kalenterivuotta 2023 ja se on julkaistu helmikuussa 2024.

ONNIn eettinen ohjeistus

Laatimamme eettisen ohjeistuksen kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus sekä arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus.
 
Katso eettinen ohjeistus ›

Vastuullisuus FB LI 1200x628px tekstinostot 2020_5

 

Uusien alihankkijoiden luotettavuus tulee aina arvioida. Tarvittavat selvitykset ja dokumentaatio
pyydetään aina kun tehdään uusi sopimus yrityksen ulkopuolisen työvoiman käyttämisestä.
Alihankintasopimusta ei voida allekirjoittaa eikä alihankintatyötä aloittaa ennen kuin tarvittavat
selvitykset ja sisäiset hyväksynnät on saatu.

Yhtiömme arvojemme lisäksi käytettäessä yrityksen ulkopuolista työvoimaa osakeyhtiöiltä
hankittuna, kuten alihankinta, henkilöstövuokraus, sovelletaan lakia: Tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (”Tilaajavastuulaki”), joka
velvoittaa selvittämään, että sopimuskumppanit täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina
lakisääteiset velvoitteensa.

Laki edellyttää tilaajaa tarkistamaan ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme
kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset seuraavista:

• Selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin
kuulumisesta
• Kaupparekisteriote
• Selvitykset verovelasta
• Selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Alihankinnat hyväksytään konsernin johtamisjärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti

ONNIn hankinnan eettiset periaatteet (code of conduct) lyhyesti 

1. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme eettisiä periaatteitamme. Periaatteet kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita.

2. Emme hyväksy harmaata taloutta emmekä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Emme vastaanota emmekä tarjoa sellaista lahjaa, kestitystä tai palvelua, joka ylittää tavanomaisen vieraanvaraisuuden, jolla pyritään vaikuttamaan tai jonka voidaan olettaa vaikuttavan päätöksentekoon. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

3. Toimittaja sitoutuu noudattamaan ONNIn eettisiä periaatteita.

4. Toimittaja vakuuttaa, että ei kuulu pakotelistalle.

Hankinnan eettiset periaatteet

Henkilöstöpolitiikalla tarkoitetaan ONNIn niitä periaatteita, jotka ONNIn hallitus on hyväksynyt henkilöstöasioiden toteuttamiseksi. Näitä periaatteita ohjaavat arvomme: ystävällinen, luotettava ja joustava.

Henkilöstöpolitiikkaa täydentää henkilöstöhallinnon ohjeistus, onnilaisuus-käsikirja. Henkilöstöpolitiikan, onnilaisuus-käsikirjan ja henkilöstöasioiden käytännön hoidon tulee olla yhdensuuntaista ja toisiaan tukevaa. Niiden tulee luoda kestävä pohja henkilöstön toiminnalle ONNIssa.

Henkilöstöasioita hoidettaessa noudatetaan tinkimättä lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Noudatamme oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta kaikessa tekemisessämme.

ONNIssa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan henkilöstönedustajiin suhtaudutaan avoimesti ja kunnioittaen. Henkilöstöasioiden kehittämisessä otetaan huomioon sekä työnantajan että henkilöstön mielipiteet ja kanavia vaikuttamiseen on kehitetty. Henkilöstön edustus ONNIn hallinnossa pyritään ensisijaisesti sopimaan henkilöstön kanssa.

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laatu on ONNIn keskeinen menestystekijä, jolla varmistetaan asiakkaidemme odotusten toteuttaminen sekä asiakkaidemme, lainsäädännön ja viranomaisten asettamien vaatimusten noudattaminen. Laadukas toiminta on jokaisen onnilaisen vastuulla, mutta työtä tukee ja ohjaa ONNIn laatutyöryhmä.

Riskienhallinta on osa ONNIn johtamista. Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa, mitata ja hallita käytettävissä olevin keinoin ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Riskien hallinta on osa sisäistä valvontajärjestelmää ja se on osa yhtiön asianmukaisen huolellisuuden politiikkaa.  

Riskienhallinta on erottamaton osa päivittäisiä johtamisprosesseja sekä kuuluu olennaisesti yhtiön suunnitteluprosesseihin sekä päätös-, seuranta- ja raportointimenettelyihin. Hallintaa toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa kaikilla organisaation tasoilla ja sen tulee olla johdonmukaista ja yhteismitallista. Myös jäännösriskit arvioidaan. On tärkeää ymmärtää riskien syyt ja seuraukset sekä varmistaa se, että riskienhallintatoimenpiteet ovat oikeita ja oikein kohdistettuja.  

Riskienhallinnan tavoitteet  

Riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti tunnistaa, arvioida sekä kustannustehokkaalla toiminnalla hallita riskit ja siten: 

  • varmistaa, että tunnistetut henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, maineeseen, omaisuuteen, tietopääomaan ja yhtiön toimintakykyyn vaikuttavat riskit on hallittu lain edellyttämällä tavalla ja muutoin siten kuin parhaan tietämyksen ja taloudelliset olosuhteet huomioiden on perusteltua 
  • täyttää sidosryhmien odotukset (omistaja, asiakkaat, henkilöstö, kumppanit ja yhteiskunta) 
  • varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuminen. 

Riskienhallintapolitiikan perustana ovat ONNIn hyväksytty strategia sekä taloudelliset tavoitteet. Yhtiön strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit pyritään tunnistamaan, analysoimaan ja arvottamaan. Tunnistettuihin riskeihin reagoidaan siten, että yhtiö voidaan suojata menetyksiä vastaan tai riskeihin liittyvät mahdollisuudet voidaan hyödyntää 

Riskienhallintaprosessi ja vastuut  

Riskejä arvioidaan kaikilla ONNIn organisaatiotasoilla. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään mm. liiketoiminnan tunnuslukuja, markkinatilastoja, asiakaspalautteita, viranomaisten tarkastusraportteja ja selvityspyyntöjä, työturvallisuusriskikartoituksia, auditointituloksia ja kilpailijatietoja. Riski voi olla sisäinen tai ulkoinen tapahtuma, joka vaarantaa yhtiön mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteensa. Riskit jaetaan pääluokkiin.  

Riskien hallinnan vastuut jakautuvat alla kuvatun mukaisesti:  

Vastuutaho 

Päävastuualue  

Yhtiön hallitus  

Vastaa riskienhallinnasta, sen riittävyydestä ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan. 

Toimitusjohtaja 

Vastaa konsernin riskienhallinnan organisoimisesta. 

Johtoryhmä 

Toimii toimitusjohtajan tukena riskienhallinnan toteutumisessa, operatiivisten riskien seurannassa ja riskien arvioinnissa sekä riskeihin liittyvissä toimenpiteissä. 

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja 

Vastaa lääketieteellisten ja potilasturvallisuusriskien hallinnasta sekä omavalvontasuunnitelmasta. 

Talousjohtaja 

Vastaa talous- ja rahoitusriskien hallinnasta, hyvästä hallintotavasta sekä lakiasioista.  

Liiketoiminnasta 

vastaavat johtajat 

Vastaavat alueensa liiketoimintariskien hallinnasta, operatiivisesta laadusta ja mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

 

Henkilöstöjohtaja 

Vastaa henkilöstöasioista. 

Asiakaskokemusjohtaja 

Vastaa yrityksen maineriskeistä. 

CIO 

Vastaa järjestelmien ja tietoliikenneverkoston toimivuudesta sekä tietosuoja- ja tietoturva-asioista.  

 

Lisäksi konsernin sisäinen tarkastus vastaa säännöllisestä riippumattoman arvioinnin suorittamisesta riskienhallinnan riittävyydestä ja riskienhallintaprosessin toimivuudesta. Suunnitelman tämän arvioinnin toteutuksesta tarkastusvaliokunta käsittelee ja hallitus hyväksyy osana sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa. 

Yhtiön sisäisen riskienhallinnan lisäksi yhtiön riskejä arvio myös lakisääteisen tilintarkastus, jonka tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. 

Raportointi ja seuranta 

Riskejä ja niiden hallintakeinoja seurataan ja raportoidaan liiketoimintayksiköissä ja eri toiminnoissa konsernin periaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Keskeistä tässä on Onnin toiminnanohjausperiaatteet, joiden  mukaisesti asetetaan tavoitteita, sekä toimintaa valvotaan ja ohjataan säännönmukaisesti tavoitteiden toteutumisen kautta. Konsernin riskeistä raportoidaan hallitukselle vuosisuunnitelman mukaisesti, sekä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle osana operatiivista vuosisuunnittelua sekä erikseen tarvittaessa. 

 

Olemme tunnistaneet keskeiset sidosryhmämme, joita ovat muun muassa omistaja, hallitus, eri asiaksryhmämme ja palveluiden käyttäjät, omaiset, viranomaiset, toimittajat, ONNI-klubien jäsenet, vaikuttajajärjestöt, media ja yleisö. Kuulemme asiakasryhmiämme monikanavaisesti ja keräämme palautetta asiakkailtamme, omaisilta sekä ONNI-klubilaisilta toimintamme kehittämiseksi. 

Sosiaalinen vastuu on välittämistä asiakkaistamme ja henkilöstöstämme sekä asiakkaidemme omaisista ja sitä kautta koko yhteiskunnasta. Haluamme, että asiakkaamme saavat yhdenvertaista palvelua silloin, kun he palvelua tarvitsevat. Tunnistamme, että valinnoillamme on laajasti vaikutusta yhteisöömme.

Haluamme pitää huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta sekä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta, sillä motivoitunut, jatkuvasti oppiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on toimintamme mahdollistaja.

Tietoturva tarkoittaa tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietoturvallisuuden uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkauksia, roskapostia, teollisuusvakoilua, piratismia ja tietokoneviruksia. Tietoturvan osa-alueita ovat mm. työasemien-, palvelinten- ja tietokoneverkon tietoturva, sekä ympäristön- ja sovellusten turvallisuus. Tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvaan liittyvät yleiset periaatteet ja puitteet, joiden tarkoitus on ohjata yrityksen päivittäistä toimintaa ja antaa suunta yksittäisten kokonaisuuksien, kuten rekisterien ja tietojärjestelmien, ja käytäntöjen tarkemmalle suunnittelulle, toteutukselle ja operatiiviselle toiminnalle.  ONNIn tietoturvapolitiikkaa päivitetään säännöllisesti.

Tavoitteenamme on olla alan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on kiinteä osa ONNIn arvoja, perustehtävää, toimintastrategioita, johtamista ja jokaisen onnilaisen päivittäistä työtä. ​​​​​​​Vastuullisuus- ja laatutyötämme ONNIlla ohjaavat omistajamme Tradekan asettamat ohjeet ja YK:n Global Compact -aloite, jossa sitoudumme toimimaan 10 vastuullisuusperiaatteen mukaan ja edistämään positiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksiamme. Raportoimme edistymisestämme vuosittain vastuullisuusraportin muodossa. ​​​​​​​

ONNI on verovelvollinen ainoastaan Suomessa ja verojen maksamisessa, keräämisessä ja tilittämisessä yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä. ONNIn noudattama veropolitiikka pohjautuu yhtiön arvoihin ja liiketoimintastrategiaan. Veropolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön vastuullisesti tuotettavaa liiketoimintaa asianmukaisen verojen hallinnan kautta. Yhtiö huolehtii lakisääteisten verovelvollisuuksiensa huolellisesta noudattamisesta ja katsoo, että vastuullinen veropolitiikka lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä on myös kaikkien yhtiön sidosryhmien edun mukaista. Tulkinnanvaraisissa tai epäselvissä asioissa yhtiö hakee tarvittaessa linjaukset Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuina. Poikkeusluvan alaisisiin veroasioihin yhtiö on hakenut tarvittavat poikkeusluvat.

Lisää verojalanjäljestä

Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Huomioimme ympäristö- ja ilmastovaikutukset toimintatavoissamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja kannustamme jokaista työntekijäämme ekologisiin arjen valintoihin. Toimimme ympäristöhaittoja minimoivien toimintaohjeiden mukaisesti valtakunnallisesti. Ekologisuus toimii auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet kiinteistöjen mahdollisuuksien mukaan.Lue lisää

Onnin vastuullisuustyön kehitys vuonna 2023
Vastuullisuus / ONNI / 28.2.2024

Onnin vastuullisuustyön kehitys vuonna 2023

ONNIlla vastuullisuus ja laatu toteutuvat arjessa yhdessä tehden. Vuosi 2023 oli ”ONNI kestävää kasvua” -vuosi, jolloin ...
Lue lisää ›
Mikä on SDG Flag Day?
Vastuullisuus / ONNI / 25.9.2023

Mikä on SDG Flag Day?

YK:n jäsenmaat ovat sopineet kestävän kehityksen Agenda 30 -toimintaohjelmasta. Ohjelman ytimessä on 17 kestävän kehityk...
Lue lisää ›
Uuden työntekijän perehdytys ONNIlla
Rekrytointi / Vastuullisuus / Kokemuksia / 03.4.2023

Uuden työntekijän perehdytys ONNIlla

Kiinnostaako työ ONNIlla? Pohditko, miten hoidamme uusien onnilaisten perehdyttämisen? Tässä blogitekstissä käymme läpi,...
Lue lisää ›