Vastuullisuusohjelma

ONNIn vastuullisuusohjelma perustuu sen ydintoimintaan

Vastuullisuus on kiinteä osa ONNIn arvoja, perustehtävää, johtamista ja jokaisen onnilaisen päivittäistä työtä. Vastuullisuuden keskeisimmät osa-alueet ovat vastuu asiakkaistamme, työntekijöistämme, yhteisöstä ympärillämme sekä ympäristöstä. Olemme sitoutuneet edistämään positiivisia ja vähentämään negatiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksiamme.

Meille sosiaalinen vastuu on välittämistä asiakkaistamme, henkilöstöstämme, asiakkaidemme omaisista ja koko yhteiskunnasta. Haluamme, että asiakkaamme saavat yhdenvertaista palvelua silloin, kun he palvelua tarvitsevat. Tunnistamme, että valinnoillamme on laajasti vaikutusta yhteisöömme. Haluamme pitää huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisesta sekä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta, sillä motivoitunut, jatkuvasti oppiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on toimintamme mahdollistaja.

Vastuullisuus liittyy sote-alalla vahvasti laatuun, joka on ONNIn keskeinen menestystekijä, jolla varmistamme asiakkaidemme odotusten toteuttamisen sekä asiakkaidemme, lainsäädännön ja viranomaisten asettamien vaatimusten noudattamisen. Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Laadukas toiminta on jokaisen onnilaisen vastuulla, mutta työtä tukee ja ohjaa ONNIn laatutyöryhmä. Laaturyhmän yhtenä tärkeimpänä tehtävänä laadun seuraamisen ohella on tuoda laatutyöskentely osaksi jokaisen Onnilaisen arkea ja auttaa löytämään konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja, joilla laatua parannetaan.
 

Olemme sitoutuneet edistämään positiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksiamme. Vastuullisuustyö ja -raportointi perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption-vastaiseen toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan sekä olennaisuusanalyysiin, jossa tunnistetaan ONNIlle ja sen sidosryhmille oleelliset vastuullisuusnäkökulmat. Kokonaistavoitteemme on olla alan vastuullisin toimija.

Vastuullisuusohjelmamme neljä painopistealuetta

ONNI hahmot-04

 

1. Kannamme vastuuta asiakkaistamme ja yhteisöstä

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Autamme vammaisia, liikuntarajoitteisia, pitkäaikaissairaita, lapsiperheitä ja ikäihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää.

Huolehdimme yhteisöstä ONNI klubeissamme tuottamalla elämyksiä, mahdollistamalla tasa-arvoisia kohtaamisia ja vähentämällä yksinäisyyttä.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille nro 3 ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”. Tavoitteemme on olla sote-alan vastuullisin palveluntarjoaja.

Toimenpiteet

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Mittarit

Asiakastyytyväisyys
Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta
Asiakkaiden kuuleminen
Vakavat asiakaspoikkeamat
Vaikutukset paikalliseen yhteisöön: ONNI klubitapahtumien ja klubilaisten määrä

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _  Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

ONNI hahmot-03

 

2. Kannamme vastuuta onnilaisista

Rakennamme välittävää työyhteisöä ja edistämme hyvää työelämää. Panostamme työntekijäkokemukseen ja työhyvinvointiin siten, että ONNI on haluttu ja pidetty työnantaja. Kehitämme hyvää esihenkilötyötä muun muassa esihenkilökoulutuksen avulla. Huolehdimme onnilaisten työkyvystä.

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja vahvistamme työyhteisöjen monimuotoisuutta. Meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä uralla. Emme aseta työntekijöitämme eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai iän vuoksi. Tarjoamme ensimmäisen työpaikan monelle nuorelle ja matalasti koulutetulle noudattaen alamme työehtosopimusta.

Tavoitteet

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille 5 ”Sukupuolten tasa-arvo”, 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua”  ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen”. Tavoitteemme on olla alan vastuullisin työnantaja.

Toimenpiteet

Panostamme työntekijäkokemukseen ja –hyvinvointiin ja kehitämme esimiestyötä.

Mittarit

 • Henkilöstön turvallisuus ja työhyvinvointi
  • Henkilöstötyytyväisyys 0-10
  • Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta %
  • Vakavat henkilöstöpoikkeamat ja niiden osuus prosentteina
 • Esimieskoulutuksen määrä

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _2 Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3 Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

ONNI hahmot-02

 

3. Liiketoimintamme on vastuullista

Noudatamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa. Toimimme luotettavasti ja yhteisiä sääntöjä noudattaen. Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, mikä tarkoittaa hyvää hallintotapaa, kustannustehokkuutta sekä kasvun ja kannattavuuden tasapainoa – toisin sanottuna kestävää kasvua. Laadunhallinta, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa. Viestintämme ja raportointimme on avointa, kattavaa ja läpinäkyvää sekä oikea-aikaista. Toimimme eettisten ohjeiden mukaisesti (Code of conduct). Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jonne työntekijä tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Olemme kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

Toimenpiteet

Kehitämme toiminnan laatua ja vaatimusten-mukaisuutta. Varmistamme kilpailukyvyn ja kestävän kasvun, ja viestimme läpinäkyvästi.

Mittarit

 • Verojalanjälki
 • Kestävä kasvu
 • ISO 9001:2015 sertifikaatin säilyttäminen
 • Eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta,
 • Viestimme yritysvastuuohjelmastamme CoPin periaatteiden mukaisesti vuosittain

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3

ONNI hahmot-01

 

4. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta

Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Torjumme ilmastonmuutosta tunnistamalla, hallitsemalla ja raportoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Omistajamme Tradekan strategiassa on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen myös ONNIlla. Huomioimme ympäristövaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöä ekologisiin arjen valintoihin. Ekologisuus toimii auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana.

Ekokompassi_logo_FI-slogan-RGB

Mittaamme hiilijalanjälkemme pääkaupunkiseudun kotisiivous –liiketoiminnasta sekä Vantaan pääkonttorilta. Teimme vuonna 2021 ympäristöriskien ja -vaikutusten arvioinnin ja laadimme Ekokompassi-ympäristöohjelman. Toimimme ympäristöhaittoja minimoivien ohjeiden mukaisesti.


Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 13 #Ilmastotekoja” ja sekä YK:n Global
Compact –sitoumukseen.

Toimenpiteet

Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Huomioimme ympäristö- ja ilmastovaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöä ekologisiin arjen valintoihin.

Mittarit

 • Hiilijalanjälki
 • Ekokompassi-ympäristöohjelman mukainen toiminta ja Ekokompassi-sertifikaatti
 • Ympäristöystävällisten kemikaalien käyttö kotisiivousliiketoiminnassa.
 • Ekologisiin vaihtoehtoihin perustuvat kierrätys-, auto- ja matkustuspolitiikat

Tavoite 13

 

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ONNIlla

ONNI on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). ONNIn ja sen sidosryhmien kannalta viisi olennaisinta tavoitetta ovat terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmasto.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _


Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Autamme vammaisia, liikuntarajoitteisia, pitkäaikaissairaita ja ikäihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _2


Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia

Meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä työuralla.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3


Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Työllistämme 5000 ihmistä ja tarjoamme ensimmäisen työpaikan monelle nuorelle ja matalasti koulutetulle noudattaen alamme työehtosopimusta.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4


Vähentää eriarvoisuutta.

Emme aseta työntekijöitämme eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai iän vuoksi. Työntekijöillemme on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä myös anonyymisti.

Tavoite 13


Toimia ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Mittaamme hiilijalanjälkemme ja noudatamme sertifioitua Ekokompassi-ympäristöohjelmaamme.

Lue lisää

Onnin vastuullisuustyön kehitys vuonna 2023
Vastuullisuus / ONNI / 28.2.2024

Onnin vastuullisuustyön kehitys vuonna 2023

ONNIlla vastuullisuus ja laatu toteutuvat arjessa yhdessä tehden. Vuosi 2023 oli ”ONNI kestävää kasvua” -vuosi, jolloin ...
Lue lisää ›
Mikä on SDG Flag Day?
Vastuullisuus / ONNI / 25.9.2023

Mikä on SDG Flag Day?

YK:n jäsenmaat ovat sopineet kestävän kehityksen Agenda 30 -toimintaohjelmasta. Ohjelman ytimessä on 17 kestävän kehityk...
Lue lisää ›
Uuden työntekijän perehdytys ONNIlla
Rekrytointi / Vastuullisuus / Kokemuksia / 03.4.2023

Uuden työntekijän perehdytys ONNIlla

Kiinnostaako työ ONNIlla? Pohditko, miten hoidamme uusien onnilaisten perehdyttämisen? Tässä blogitekstissä käymme läpi,...
Lue lisää ›