1. Toimitusjohtajan alkusanat

Tervetuloa ONNIn vuoden 2023 vastuullisuusraportin pariin.

Vuoden 2023 aikana eurooppalaiseen perusturvallisuuteen vaikutti edelleen sota yhdistettynä taloudelliseen epävarmuuteen sekä taantuman jatkumiseen. Kuluttajien luottamus omaan tulevaisuuteensa on ollut alimmillaan vuosikymmeniin. Myös Suomessa taantuman kääntyminen noususuhdanteiseksi antaa edelleen odottaa itseään. Turvallisuuskeskustelun osana Suomesta tuli NATOn jäsen. Sotetoimialalla vuosi oli historiallinen – pitkään valmistellun soteuudistuksen ensimmäinen vuosi, kun hyvinvointialueet olivat toiminnassa. Näin soteuudistuksen ensimmäinen askel on otettu.

Maailma muuttuu ja jatkuvien muutosten äärellä on hyvä muistaa, että työmme asiakkaidemme, onnilaisten ja ONNIn yhteisön hyväksi on tärkeää ja entistäkin merkityksellisempää. On hienoa, että olemme voineet tarjota asiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöityä, oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua nopeasti muuttuvasta maailmantilanteesta huolimatta.

Vuosi 2023 on edelleen ollut ”ONNI kestävää kasvua” -vuosi, jolloin arvojemme - joustavuuden, luotettavuuden ja ystävällisyyden - mukaisesti toimien olemme kehittyneet ja liiketoimintamme on kasvanut. Siirtyminen toimimaan hyvinvointialueiden kanssa on sujunut ONNIlla mutkattomasti. Soteuudistuksen palvelurakenteessa kotiin vietävillä palveluilla on keskeinen rooli. Vahva kasvumme onkin perustunut vuoden aikana erityisesti kotiin vietäviin palveluihimme, jotka ovat edelleen kasvaneet sekä maantieteellisesti että palvelutarjooman osalta. Palveluidemme käyttäjät ovat vammaisia, ikääntyneitä, lapsiperheitä ja kotitalouksia. Vastataksemme kasvavaan kysyntään olemme edelleen kehittäneet kyvykkyyttämme tuottaa moniammatillisia palveluita, kuten ammatillisia sekä tuki- ja avustuspalveluita laaja-alaisesti eri puolilla Suomea.

Vastuullista kasvua rakentaessamme olemme hyvin iloisia siitä, että samaan aikaan sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys on jatkanut positiivista kehitystään.

On aika kääntää katse vuoteen 2024. Jatkamme vakaasti työtämme vastuullisen yritystoiminnan takaamiseksi. Sitoumuksemme YK:n Global Compactiin jatkuu ja ohjaa meitä noudattamaan siihen sisältyviä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyviä periaatteita. Näiden periaatteiden viitoittamalla polulla etenemme kohti tavoitettamme olla sosiaali- ja terveysalan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on meille onnilaisille tekoja, lämpimiä kohtaamisia ja hyvän arjen mahdollistamista. Vastuullisesti toimien kehitämme välittävää työyhteisöä ja pidämme huolta onnilaisista. Ennen kaikkea vastuullisuus on arvojemme mukaista toimintaa vuoden jokaisena päivänä.

Kiitämme onnilaisia ja asiakkaitamme vuoden 2023 saavutuksista. Yhdessä tehden kehitymme alan vastuullisimmaksi toimijaksi.

Yhdessä olemme ONNI!

Kaisa 9 2023


Kaisa Tarkkanen

toimitusjohtaja
ONNI (Med Group Oy)

2. ONNIn vuosi 2023

Med Group Oy on kotimainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä ONNI. Yhtiömuodoltaan yritys on osakeyhtiö, jonka omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy.

ONNIn kotiin vietävät palvelut toimivat eripuolilla Suomea ja tuovat apua arkeen mahdollistaen itsenäisen elämän kotona, lisäten hyvinvointia ja osallistumista yhteiskuntaan. ONNI avustaja on Suomen suurin yksityinen kotiin vietävien vammaispalveluiden tuottaja. ONNI kotihoito tarjoaa ammatillisia palveluita kotiin ikääntyneille, vammaisille ja lapsiperheille sekä hengityshalvauspotilaiden hoitoa. ONNIn kuluttajapalvelut tarjoavat kotisiivousta ja lastenhoitopalveluita. ONNI akuutti on yksi Suomen suurimpia yksityisiä ensihoidon tuottajia, joka tuottaa sekä ensihoito- että potilassiirtokuljetuksia. ONNI kumppani tarjoaa lääkäri-, suun terveydenhuollon ja hoitajahenkilöstöpalveluita.

3. Vastuullisuustyön kohokohdat

Vastuullisuus2023_infograafit_kohokohdat-1

Vastuullisuus2023_SDG 3 Vastuullisuus2023_SDG 10

 • Jatkuvaa kehitystä asiakaskokemuksen päämittareissa: NPS 36, kokonaistyytyväisyys 7,9/10 ja tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys 8,3/10
 • 84% koki ONNIn henkilöstön toimivan vastuullisesti.

Vastuullisuus2023_SDG 5 Vastuullisuus2023_SDG 8 Vastuullisuus2023_SDG 10

 • Panostuksia johtamisen ja esihenkilötyön laatuun: 14 onnilaista johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattikoulutuksessa. Esihenkilöpäivässä keskityttiin tunneälykkään työympäristön rakentamiseen. Säännöllistä koulutusta esihenkilöille työsuhdeasioiden, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden osalta.
 • Perehdytyksen onnistumisen arvosana 3,5 (asteikolla 1-4).  Henkilöstön osaamisen kehittämistä ONNI akatemian kehittämisen ja sisältöjen laajentamisen kautta.
 • Olemme parantaneet henkilöstön viestintä- ja osallistumismahdollisuuksia viestintäkanavia kehittämällä. ONNI avustajan uuden intran kautta henkilöstöllä on mahdollisuus saada tietoa entistä ajankohtaisista asioista entistä paremmin.

Vastuullisuus2023_SDG 13

 • Hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa koko yhtiöstä. ONNIn ilmastovaikutusten lähtötaso on nyt tiedossa. Päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu ja johtaminen sekä tavoitteiden edistymisen seuranta perustuvat hiilijalanjälkilaskennan avulla saatuun tietoon.
 • Vuonna 2023 ONNIn oman toiminnan päästöt olivat 43 % (Scope 1 ja 2) kokonaishiilijalanjäljestä ja arvoketjun päästöt 57 % (Scope 3)  kokonaishiilijalanjäljestä.

Vastuullisuus2023_SDG 10

 • ONNIn klubien tilaisuuksia järjestettiin 36 eri puolilla Suomea. Klubitapahtumiin osallistui 2293 klubilaista.

Vastuullisuus2023_SDG 3 Vastuullisuus2023_SDG 5 Vastuullisuus2023_SDG 8 Vastuullisuus2023_SDG 10 Vastuullisuus2023_SDG 13

 • ONNIn vastuullisuusraportti on ensimmäistä kertaa osittain varmennettu.
 • Toimittajan eettiset ohjeet julkaistiin. 
 • Vastuullisuuden ohjausryhmätyöskentely käynnistyi loppuvuodesta 2023
 • Kestävyystiekartan rakentaminen aloitettiin toimintavuonna.
 • Teimme ihmisoikeusriskien arvioinnin loopuvuodesta.
 • Koko konsernin ISO:9001 sertifikaatti uusittu kesällä 2023.        

4. Vastuullisuussitoumukset

Vastuullisuus2023_logot

Sitoumuksemme vastuullisuuteen ja -raportointiin perustuu YK:n Global Compact –aloitteen kymmeneen periaatteeseen, kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä olennaisuusanalyysiin, jossa on tunnistettu ONNIlle ja sen sidosryhmille oleelliset vastuullisuusaihealueet. YK:n Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, johon sitoutuneet organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä̈ kansainvälisiä̈ velvoitteita. ONNI teki YK:n Global Compact -sitoumuksen vuonna 2020.

Kestävän kehityksen tavoitteet, joita erityisesti edistämme toiminnassamme ovat:  

 • SDG 3 Terveyttä ja hyvinvointia – Tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 • SDG 5 Sukupuolten tasa-arvo – Tarkoitus on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 • SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua – Halutaan edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 • SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen – Halutaan taata yhtäläiset mahdollisuudet iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta, ja vähentää eriarvoista kohtelua.
 • SDG 13 Ilmastotekoja – Toimitaan kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Toimimme YK:n Global Compact Finland -verkoston jäsenenä ja olemme Tradekan kautta jäsen Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkosto FIBSissä.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ONNIlle osana Tradeka-konsernia Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta.

5. Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on osa ONNIn kestävää kasvua strategiaa, jonka mukaan vastuullisuus ja laatu toteutuu arjessa. Yhtiön perustehtävänä on olla arjen apu ja tinkimätön tuki elämän käänteissä. Arjessa se tarkoittaa sitä, että tuotamme oikea-aikaista, asianmukaista ja laadukasta palvelua asiakkaiden tarpeiden ja ONNIn arvojen: Luotettava, ystävällinen ja joustava mukaisesti.

Vastuullisuutta rakentavat toimenpiteet ovat kiinteä osa toimintasuunnitelmia, joille asetetaan tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti sekä mahdolliset poikkeamat käsitellään asianmukaisesti.

Vastuullisuudesta vastaa toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle. ONNIn hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevan politiikan ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena linjatessaan vastuullisen ja kestävän toiminnan tiekarttaa, asettaessaan sille tavoitteita sekä seuratessaan niiden toteutumista yhtiötasolla, liiketoimintayksiköissä ja yhteisissä toiminnoissa.

Operatiivista vastuullista toimintaa toteutetaan ja seurataan ONNIn liiketoimintayksiköiden ja vastuullisuuden toimintasuunnitelmissa. ONNIn liiketoiminta- sekä yhteiset toiminnot -yksiköt ovat kukin vastuussa ONNIn operatiivisesta vastuullisuustyön johtamisesta.

ONNIlla on vastuullisuusohjausryhmä, johon on erikseen nimetty henkilöt. Ryhmän tavoitteena on kehittää ONNIn kestävää vastuullisuuden tiekarttaa, sekä vastata raportoinnista. ONNIn vastuullisuustyöryhmästä vastaavat henkilöt muodostavat yhdessä muiden Tradeka-konsernin vastuullisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa verkoston, joka keskustelee säännöllisesti ajankohtaisista vastuullisuuden teemoista, päivittää osaamistaan ja työskentelee yhdessä̈ kehittäen toimintatapoja ja raportointia.

ONNI on vuonna 2023 valmistautunut EU:n tulevaan yritysvastuusääntelyyn perehtymällä tuleviin direktiiveihin ja kehittämällä vastuullisuustyön johtamista ja raportointia direktiivien ohjaamaan suuntaan.

Tiedot ONNIn hallintoon kuuluvista henkilöistä eli johtoryhmän ja hallituksen kokoonpanoista löytyvät onnion.fi -verkkosivulta

ONNIn vastuullisuusraportointia tarkasteltaessa on huomioitava, että eri vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia liiketoiminnoissa toteutettujen täsmennysten vuoksi. Vertailtavuuteen vaikuttaa myös kerätyn datan laadun tarkentuminen vuosittain. Keskeiset muutokset edellisvuoteen verrattuna on esitetty liitteissä.

Tulevan EU:n vastuullisuussääntelyn myötä raportointivaateet tarkentuvat ja vaikuttavat myös ONNIn vastuullisuusraportointiin. Asianmukaisen huolellisuuden prosessin mukaisesti riskikartoituksissa tulisi tunnistaa keskeiset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät riskit. Ihmisoikeuksien osalta olemme tehneet ihmisoikeusriskikartoituksen, jota täydennämme sidosryhmäkyselyiden ja -analyysin avulla vuonna 2024. Toimintavuonna teimme toimipaikkakohtaiset ympäristö- ja poikkeusoloriskikartoitukset, jotka tulevat jatkossa olemaan osana vuosittaista riskikartoitustamme. Vuonna 2024 teemme ulkopuolisen kumppanin kanssa kaksoisolennaisuuden arvioinnin. 

6. Vastuullisuuden teemat

ONNIn vastuullisuuden teemat ovat ympäristö ja ilmasto, sosiaalinen vastuu eli onnilaiset, asiakkaat ja yhteisö, sekä hyvä hallinto eli kestävä liiketoiminta.

 

6.1 Ympäristö ja ilmasto

ONNIlla toimimme ekologisesti vastuullisesti. Torjumme ilmastonmuutosta tunnistamalla, hallitsemalla ja raportoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Vuonna 2024 laadimme suunnitelman siitä, kuinka toimintamme sopii yhteen Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

ONNIn ympäristöohjelman osa-alueet ovat jätteet, energia, hankinnat, kemikaalit, logistiikka ja liikkuminen sekä viestintä.

 • Vähentää jätteiden määrää ja energian käyttöä; varmistaa kemikaalien asianmukainen käyttö ja säilytys; selvittää ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia hankintojen ostoissa; käyttää vain ympäristöystävällisiä kemikaaleja ja vähentää liikkumisesta syntyviä päästöjä.
 • Hiilijalanjälki ja sen suhteellinen pienentäminen
 • Hyväksytysti auditoitu Ekokompassi-ympäristöohjelma ja sen laajentaminen
 • Ekologisiin vaihtoehtoihin perustuvat kierrätys-, auto- ja matkustuspolitiikat

Ympäristövastuutyötämme tukee olennaisuusarvioinnin perusteella määritelty ympäristöohjelma, jota olemme toteuttaneet vuosina 2021–2023. ONNIn suurimmat ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät omien ja henkilöstön autojen polttoainekulutuksesta.

Ekologisuus toimii ONNIn auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana. Työmatkustaminen tapahtuu julkisin kulkuvälinein aina, kun se on mahdollista. Suosimme junaa yksityisautoilun ja lentämisen sijaan. Omalla kulkuneuvolla suoritetut matkat suunnitellaan siten, että mikäli samaan kohteeseen on matkustamassa useampi kuin yksi työntekijä, matkustetaan yhdellä autolla. Lisäksi liiketoiminnan kannalta välttämättömässä autoilussa, kuten ensihoitopalveluissa ja kotisiivouksen ja -hoidon asiakastyössä autokalustomme on vähäpäästöistä. 

Toimistoillamme kannustamme kierrätykseen, energian säästämiseen sekä uusiotuotteiden ja kasviperäisten tuotteiden käyttöön. Kierrätämme jätteet sillä tarkkuudella, mihin kiinteistöissä on mahdollisuudet. Käymme keskustelua vuokrakiinteistöjen vastuuhenkilöiden kanssa ympäristöystävällisemmistä mahdollisuuksista sähköön ja jätteiden kierrätykseen liittyen. 

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti kattaa ONNIn Jaakonkadun pääkonttorin Vantaalla sekä ONNI kotisiivouksen pääkaupunkiseudun toiminnan. Laajennamme Ekokompassi-ympäristöohjelman mukaista toimintaa uusiin toimintakaupunkeihin vuoden 2024 aikana.

 

Hiilijalanjälki

Laajensimme toteumavuonna hiilijalanjäljen laskennan kattamaan koko organisaation toiminnan, kun aiempi laskenta oli rajattu Vantaan pääkonttoriin ja Uudenmaan kotisiivousliiketoimintaan. Vuoden 2022 ja 2023 kokonaishiilijalanjäljet eivät siis ole vertailukelpoisia. Raportoimme tässä raportissa esitellyt päästöt GHG Protocol -standardin mukaisesti. ONNIn ilmastovaikutuksiin pääset tutustumaan tarkemmin Hiilijalanjälkilaskenta GHG Protocol -raportin avulla.

ONNIn hankintaperusteinen hiilijalanjälki oli vuonna 2023 3260 tCO₂e.  Luku vastaa noin 340:n keskivertosuomalaisen vuosittaisia kokonaispäästöjä tCO₂e. Päästöt jakautuivat seuraavasti suoriin päästöihin: Scope 1 (39 %) ja epäsuoriin päästöihin: Scope 2 (4 %) ja Scope 3 (57 %). Hiilijalanjäljen muodostumisessa merkittävimmät tekijät ovat yrityksen tuotantoajoneuvot (39 %) ja henkilöstön töihin matkustaminen (28 %).

Vastuullisuus2023_Hiilijalanjälki 2023

6.2 Vastuu onnilaisista

Rakennamme välittävää työyhteisöä ja edistämme hyvää työelämää. Panostamme työntekijäkokemukseen, työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen siten, että ONNI on haluttu ja pidetty työnantaja. Kehitämme hyvää esihenkilötyötä muun muassa esihenkilökoulutuksen avulla. Huolehdimme onnilaisten työkyvystä.

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja vahvistamme työyhteisöjen monimuotoisuutta. Meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä uralla. Emme aseta työntekijöitämme eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai iän vuoksi.

Toimintamme kasvaessa henkilöstömäärämme kasvaa. Onnilaiset ovat kaikki erilaisia. Olemme monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka, mutta myös usealle vanhemmalle henkilölle se viimeinen työpaikka. Tarjoamme työtä usealle matalasti koulutetulle, ja näin he pääsevät työelämään kiinni. Keskeistä kaikille henkilöstöryhmille on kattava perehdytys työtehtävää varten. Olemassa olevalle henkilöstölle tarjoamme monipuolisia urapolkuja aktiivisen sisäisen rekrytointiprosessin kautta. 

 • Houkuttelevin ja pidetyin työyhteisö: Olemme houkutteleva ja pidetty työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy, kehittyy ja saa toteuttaa omannäköistään työelämää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tuemme henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä sekä pienentää vaihtuvuutta. Jokaisella onnilaisella on oikeus kannustavaan ja välittävään työyhteisöön ja esihenkilötyöhön.
 • Vastuullinen työnantaja: Olemme merkittävä työnantaja, toimimme työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti sekä parannamme työntekijöiden mahdollisuutta tehdä laadukasta työtä, voida hyvin työssään sekä kehittyä ja kouluttautua. Kasvatamme henkilöstömme kokemusta vastuullisuudesta, sitoudumme kuulemaan henkilöstöämme ja osallistamaan heitä toiminnan kehittämiseen.
 • Henkilöstötyytyväisyys (asteikolla 0-10)
 • Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta %
 • Vakavat henkilöstöpoikkeamat ja niiden osuus prosentteina
 • Esimieskoulutuksen määrä
 • Minkä kouluarvosanan antaisit omalle työkyvyllesi- ja hyvinvoinnillesi?
 • Kuinka todennäköisesti suosittelisit ONNIa työnantajana?
 • Poissaoloa (yli 3pv) aiheuttaneet, korvatut työtapaturmat työtuntien suhteessa

Olemme merkittävä työllistäjä sosiaali- ja terveysalalla ja työllistimme vuonna 2023 kaiken kaikkiaan 6744 henkilöä, joka on 99 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2023 olemme edelleen panostaneet Laatu toteutuu arjessa -teemaan ja sitä kautta vastuullisen toiminnan käytäntöön viemiseen, esihenkilötyön laadun kehittämiseen, kouluttautumisen mahdollistamiseen sekä työnteon sujuvuuteen.

ONNIssa tutkitaan henkilöstökokemusta vuosittain laajalla henkilöstötutkimuksella. Tulokset osoittavat, että vuonna 2023 henkilöstökokemus säilyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisvuonnakin. Tavoitteenamme on olla arvostettu ja hyvä työnantaja, jonka työntekijät kokevat suosittelun arvoisena. Henkilöstötutkimuksessa olemme mitanneet työntekijöidemme suositteluhalukkuutta NPS-suositteluindeksillä, jossa tulokseksi vuonna 2023 saimme 11,94. Tulos on samalla hyvällä tasolla kuin edellisvuonna (13,5) ja vuosien aikana onnilaisten suositteluhalukkuudessa on tapahtunut merkittävää parannusta.

ONNIn toiminnan kivijalka on vahva arvopohja. Henkilöstötutkimuksessa 82 % onnilaisista koki ONNIn arvojen – luotettava, ystävällinen ja joustava – toteutuvan työpaikalla hyvin. Arvot myös tunnetaan ja ne koetaan tavoittelemisen arvoisiksi (85 % vastaajista). Vastuulliseksi työnantajaksi ONNIn koki 80 % vastaajista. Myös työn merkityksellisyys korostuu ja 92 % onnilaisista koki oman työnsä merkitykselliseksi.

Esihenkilötyön osalta vahvuudeksi ONNIssa nähtiin esihenkilön luottamus, oikeudenmukaisuus sekä puuttuminen ongelmatilanteisiin. 88 % onnilaisista koki esihenkilön luottavan vastaajaan, 79 % koki esihenkilön oikeudenmukaisena sekä 78 % koki esihenkilön puuttuvan ongelmiin tarvittaessa. Kehittämistä on edelleen erityisesti jatkuvan palautteen antamisessa ja työntekijöiden tukemisessa arjessa. Ainoastaan 62 % onnilaisista koki esihenkilön antavan riittävästi palautetta työstä ja 68 % koki esihenkilön tukevan riittävästi työssä onnistumisessa.

Vastuullisuus2023_Työntekijöiden koulutustuntien määrä

Vuonna 2023 26 ONNIn lähiesihenkilöä suoritti lähiesimiehen ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Lisäksi 14 onnilaista osallistui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen. Esihenkilöille tarjottiin vuoden aikana kattavasti koulutusta työsuhde-, työhyvinvointi ja työsuojeluasioissa. Kaikille ONNIn esihenkilöille suunnatussa esihenkilöpäivässä keskityttiin tunneälykkääseen työympäristöön ja sen rakentamiseen. Jatkamme edelleen työtä esihenkilötyön kehittämiseksi erityisesti palautteen antamiseen ja tukemiseen keskittyen.

Teemme merkityksellistä työtä ja tärkeänä arvonamme on tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme. Tämä onnistuu vahvalla osaamisella ja 90 % onnilaisista koki oman osaamisensa vastaavan hyvin työn vaatimuksia.

ONNIssa on käytössä kaikille avoin verkkokoulutuskokonaisuus ONNI akatemia. Siellä toteutettiin olemassa olevien koulutusten lisäksi vuonna 2023 20 uutta verkkokoulutuskokonaisuutta. Kaikkien koulutustuntien määrä kasvoi viime vuodesta 20,1 %. ONNI akatemiaan ja onnilaisten osaamisen kehittämiseen panostaminen jatkuu myös tulevina vuosina.

Onnilaiset kokivat työkykynsä ja –hyvinvointinsa olevan pääosin hyvällä tasolla ja 76 % vastaajista antoi omalle työkyvylleen ja -hyvinvoinnilleen kouluarvosanaksi 8 tai enemmän.

Iso osa onnilaisista on Tradekan sairauskassan jäseniä. Sairauskassan kautta henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja, kuten korvauksia lääkäri- ja erikoislääkäripalveluista, suun terveydenhuollosta, psykoterapiasta, fysioterapiasta ja hieronnasta sekä silmälaseista. Vuonna 2023 sairauskassan palvelut laajenivat koskemaan entistä suurempaa osaa onnilaisista, kun jäsenyyteen oikeuttavaa työaikarajaa laskettiin 20 viikkotyötunnista 10 tuntiin.

Varhaisen tuen mallin kehittämistä jatkettiin vuoden aikana edelleen ja esihenkilöille järjestettiin työkykyjohtamisen koulutusta.

Henkilöstön hyvinvointiin ja virkistäytymiseen ONNI tarjoaa myös erilaisia henkilöstöetuja kuten merkittäviä alennuksia Restelin ravintoloista sekä alennuksia ja etuja muilta palveluntuottajilta. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus virkistysrahaan, jota voi käyttää tiimin tai työporukan virkistäytymiseen tiimin itsensä suunnittelemalla tavalla.

6.3 Asiakkaat ja yhteisö

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua kuluttaja- ja tilaaja-asiakkaiden sekä palveluiden käyttäjien tarpeiden mukaan. Päätehtävämme on tuottaa valittuja sosiaali- ja terveyspalveluita Suomessa. Autamme muun muassa vammaisia, liikuntarajoitteisia, pitkäaikaissairaita, lapsiperheitä, ikäihmisiä ja monenlaisia kotitalouksia elämään omannäköistä, täyttä elämää.

Huolehdimme yhteisöstä myös ONNI klubien avulla tuottamalla elämyksiä, mahdollistamalla tasa-arvoisia kohtaamisia ja vähentämällä yksinäisyyttä.

 • Pidetyin: Parannamme asiakaskokemusta laatunäkökulmasta ja kasvatamme asiakasnäkökulman osuutta sosiaalisen vastuun mittareissa ja toimenpiteissä.
 • Vastuullisin: Asiakkaidemme kokemus henkilöstön vastuullisuudesta on korkea.
 • Asiakastyytyväisyys (asteikolla 0–10)
 • Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta (asteikolla 1-4)
 • Kuuntelemme asiakkaitamme monipuolisesti ja aktiivisesti
 • Vakavat asiakaspoikkeamat (kpl)
 • Vaikutukset paikalliseen yhteisöön: ONNI klubitapahtumien ja klubilaisten määrä

ONNIssa toteutetaan asiakaskyselyitä vuoden mittaan eri asiakasryhmillemme. Laajan tilaaja- ja kuluttaja-asiakastyytyväisyystutkimuksen toteutimme kyselytutkimuksena elo-syyskuussa 2023. Kokonaistyytyväisyys vaihteli asiakasryhmästä riippuen. Pääosin kokonaistyytyväisyys parani edelleen. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys vuonna 2023 jatkoi paranemistaan ollen 8,3/10 (edellinen vuosi 7,9) ja palvelun käyttäjien tyytyväisyys pysyi edellisvuoden tasolla 7,9/10 asteikolla 0–10.

Asiakastutkimusten lisäksi palautetta on voinut antaa verkkosivujen palautelomakkeilla, henkilökohtaisissa kohtaamisissa, anonyymin ilmoituskanavan kautta, sosiaalisen median kanavissa sekä puhelimitse. Uutena palautekanavana lanseerattiin tietojärjestelmä auditointien, asiakaspalautteiden ja poikkeamien seurantaan ja käsittelyyn. Olemme kehittäneet asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn mallia edelleen siten, että se mahdollistaa entistä paremmin jatkuvan palautteen antamisen sekä palautteiden käsittelyn.

Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta oli myönteinen. Yli 80 % kaikista asiakkaista koki, että ONNIn henkilöstö toimii vastuullisesti, joka oli hieman parempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakaspoikkeamia, joiden vakavuus on 5, oli vertailukaudella 10. Poikkeamat on käsitelty asianmukaisesti prosessin mukaan ja korjaavat sekä ennakoivat toimenpiteet on toteutettu.

ONNI klubit ovat vakiintunut osa ONNIn vastuullisuustoimintaa. Vammaisille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille suunnattuun esteettömään Elä täysii -klubiin ja ikäihmisille suunnattuun yhteisölliseen Ikäänny ilolla -klubiin kuuluu yhteensä 2293 henkilöä. Ryhmille järjestettiin 36 yhteisöllistä retkeä, kuten esteettömiä retkiä ravintoloihin, yksityisiä elokuvanäytöksiä, yhteisöllisiä matkoja kesäteatteriin sekä luontoretkiä. Klubien toimintaa tukee ONNIn omistaja Tradeka-Yhtiöt. 

6.4 Hyvä hallinto

ONNI on kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti. Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, mikä tarkoittaa hyvää hallintotapaa, kustannustehokkuutta sekä kasvun ja kannattavuuden tasapainoa. Laadun- ja riskinhallinta, johtamisjärjestelmä, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa.

Toimimme eettisten ohjeiden mukaisesti (Code of Conduct). Käytössämme on anonyymi ilmoituskanava, jonne sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

 • Toimimme korruption nollatoleranssin sisältävien eettisten toimintaohjeiden mukaan ja arvioimme ohjeiden noudattamista säännöllisesti.
 • Toteutamme vastuullista verokansalaisuutta ja arvioimme ja raportoimme verojalanjälkemme.
 • Kehitämme laatutoimintaa kaikilla organisaation tasoilla.
 • Viestimme vastuullisuusohjelmastamme ja siinä edistymisestä vuosittain YK:n Global Compact Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.
 • Eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta
 • Anonyymi ilmoituskanava
 • Kestävä kasvu ja verojalanjälki
 • ISO 9001:2015 sertifikaatti

ONNIa koskevien eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi laadimme toimintavuonna toimittajan eettiset periaatteet koskemaan hankintoja ja yhteistyökumppaneita. Huomioimme myös pakotepolitiikan vaatimukset toiminnassamme.

ONNIlla on käytössään anonyymi ilmoituskanava -kanava, jonka kautta voi antaa palautetta sellaisesta ONNIn toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin yrityksemme eettisiä periaatteita.

Viestimme vastuullisuusohjelmassamme edistymisestä niin verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme kuin YK:n raportointijärjestelmässä.

 

Verojalanjälki ja kestävä kasvu

ONNI on julkaissut vuoden 2023 verojalanjälkensä, joka kuvaa sen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja. ONNIn eli Tradecare-konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2023 oli yhteensä 33,0 m€.

Tradecare-konsernin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääasiassa arvonlisäverottomia. Koska konserniyhtiöillä ei ole tältä osin arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kuluerä. Arvonlisäveroja on maksettu nettona noin 998 t€ vuonna 2023.

Vastuullisuus2023_Verojalanjälki 2023

 

Laatu

Laadulla tarkoitamme oikean palvelun toteuttamista oikein, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuus on sekä tilaaja- että kuluttaja-asiakkaidemme kanssa oleellista. ONNIn henkilöstö tekee työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. Laatutyötämme ohjaavat arvomme: luotettava, ystävällinen ja joustava. ONNIlle on Kiwa Inspectan toimesta myönnetty koko yhtiön toiminnan kattava ISO 9001:2015-laatusertifikaatti, joka uusittiin viimeksi vuoden 2023 keväällä.

Paitsi että laadukas palvelu toteutuu arjessa, asiakkaittemme ja työntekijöiden välisessä kohtaamisessa, laatutyössä on myös tärkeää jakaa hyviä käytäntöjä, kerätä oppeja saaduista kokemuksista ja pyrkiä jatkuvasti parempaan. Vuonna 2023 keskityttiinkin erityisesti laadukasta palvelua tukevien järjestelmien kehittämiseen: Lääkehoitoon osallistumiseen tarvittavien lupien seuranta vietiin rakenteisessa muodossa tietojärjestelmään, joka mahdollistaa jatkuvan tilannekuvan lääkeluvista paitsi paikallisesti, myös koko yhtiön laajuisesti. Lisäksi otettiin käyttöön uusi tietojärjestelmä auditointien, asiakaspalautteiden ja poikkeamien seurantaan ja käsittelyyn. Muutoksen myötä havaintojen kirjaaminen, käsittely ja analysointi onnistuvat jatkossa entistä ketterämmin ja tehokkaammin.

Laatutyöskentelyn painopiste on ollut myös muuttuvan lainsäädännön ja vaatimusten seuraaminen ja niihin reagoiminen. Olemme päivittäneet omavalvontaohjelmamme uusien vaatimusten mukaiseksi ja laadun toteutumisen seuranta on tätä myötä entistä helpompaa myös yrityksemme ulkopuolelta katsottuna. Olemme vuonna 2023 myös tehostaneet riskien kartoitus prosessiamme entistä rakenteellisempaan suuntaan. Tämä on yksi keinoista, joiden avulla pystymme tunnistamaan ja raportoimaan mahdollisia ongelmakohtia toiminnassamme ja myös puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa jatkuvasti toimintaamme parantaen.

7. Raportointi ja raportin valmistelu

Vastuullisuusraportti kokoaa ONNIn liiketoiminnan ja vastuullisuustyön keskeiset toimet vuodelta 2023. Laadittu vastuullisuusraportti on järjestyksessä viides. Raportointijakso on tilikausi 2023. Raportoinnissa on pyritty selkeään ja tiiviiseen ilmaisuun, jotta mahdollisimman moni voisi tutustua siihen matalalla kynnyksellä.

ONNI on tehnyt vuonna 2020 YK:n Global Compact -sitoumuksen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvän periaatteen mukaan. Vastuullisuuden teemat ja niihin liittyvät mittarit on laadittu johdon olennaisuusanalyysin pohjalta. Raportoimme vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta ja edistymisestämme vuosittain Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.

Mittarit ja kerätty data esitetään yhtiöittäin erillisissä liitteissä raportin lopussa. Lisäksi ONNIlla on toimintavuonna seurattu EU:n kestävyysraportointiin liittyvää säädöstyötä ja valmistauduttu CSRD:n vaatimuksiin.

Raportti on osittain varmennettu ulkopuolisen toimesta ja se on sidosryhmien (omistaja, hallitus ja henkilöstö) katselmoima.

8. Varmennus

KPMG Oy Ab on osittain varmentanut Osuuskunta Tradekan vuoden 2023 vastuullisuusraportin. Käsillä olevan ONNIn vastuullisuusraportin tiedot sisältyvät Tradekan vastuullisuusraporttiin ja nämä tiedot on samassa yhteydessä siten osittain varmennettu.

KPMG on haastatellut vastuullisuustiedon keräämisestä vastaavia ONNIn henkilöstön jäseniä; arvioinut vastuullisuustietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja; käynyt läpi esitetyt vastuullisuustiedot ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä; testannut vastuullisuustietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti.

Osuuskunta Tradekalle tehty Riippumattoman varmentajan varmennusraportti löytyy täältä.

Liitteet ja perustiedot

Vastuullisuusraportin liitteet

Yritys: ONNI / Med Group Oy, Med Group Ensihoitopalvelu Oy, Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy, Yhdessä huomiseen Oy
Osoite: Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa
Henkilötyövuodet keskimäärin: 1589
Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa: HALI ry
Ulkopuoliset periaatteet ja sitoumukset: UN Global Compact, Avainlippu, Ekokompassi, ISO:9001