Olet tässä: ONNI blogi / Onnin potilasturvallisuus

ONNIn tavoite on tuottaa hoivan ja terveyden palveluita oikea-aikaisesti, turvallisesti sekä yhteiskuntavastuullisesti. Yhteistyö ja sujuva tiedonkulku asiakkaidemme kanssa on tavoitteemme toteutumiseksi merkityksellistä. 


Työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi

Potilasturvallisuuteen panostaminen näkyy organisaation kaikilla tasoilla. Med Groupin johtoryhmäl-lä on vastuu toiminnan suunnittelusta, seurannasta, toimintalinjauksista ja resursoinnista. Palvelutuo-tannon johto vastaa toiminnan sujuvuudesta, seurannasta ja kehittämisestä. Henkilöstö toteuttaa potilaskeskeistä hoitoa eri toimintaympäristöissä. 

 

Laadun kolme peruspilaria

1. Teemme työtä potilaita ja asiakkaita varten. 
2. Jokainen työntekijä vastaa laadusta.
3. Laatua mitataan joka päivä asiakastyön onnistumisten kautta. 

 

Laadun varmistaminen

ONNIn työn perusta on laadukas ja potilasturvallisuuden kriteerit täyttävä asiakastapahtuma. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan, että hän huomioi potilasturvallisuuden. Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on Med Groupin liiketoimintajohdolla ja vastaavalla lääkärillä. Kullakin toimintayksiköllä on kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelma. 

 

ONNI terveys ensihoito Instagram image 1080x1080px4-1

 

Laadun seuranta ja kehittäminen

Laadun seurannan ja arvioinnin yhteydessä nousee luonnollisesti esille kehitystarpeita, joihin tulee reagoida. Parantamistarpeet voivat olla varsin pieniä ja arkipäiväisiä, kuten esimerkiksi hoitotarvikkeiden tai -välineiden sijoitteluun liittyviä, tai käynnistää mittavankin kehityshankkeen.

Jokainen työntekijä on vastuussa oman toimintansa ja sitä kautta yrityksen toiminnan kehittämises-tä. Esimiehillä on vastuu oman toimialueensa toiminnan kehittämisestä ja mahdollisten epäkohtien esiin tuomisesta. Kehittämistarpeita nousee esille myös johdon katselmusten yhteydessä, yrityksen vastuulääkärin ja henkilökunnan tapaamisissa, tilaajan vastuulääkärin aloitteesta, asiakaspalauttei-den seurauksena sekä prosessien arvioinnin yhteydessä. Kehittämistarpeet kirjataan, priorisoidaan ja niiden toteuttamiseksi laaditaan suunnitelma.

Med Groupissa toteutetaan vuosittain sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Lisäksi Med Groupin omistaja-organisaation Tradekan sisäinen tarkastus tekee omia selvityksiä ja arviointeja. Kaikista näistä teh-dään kirjalliset raportit. Mahdolliset puutteet korjataan viipymättä ja kaikki kehittämisehdotukset ar-vioidaan. Med Groupilla on ISO 9001 -laatusertifikaatti.

 

Med Group tiedotteet 1280 x 450 px_

 

Laatupoikkeamat ja niihin liittyvät toimet

Noin neljännes ONNIn vuonna 2020 kirjatuista poikkemista liittyy lääkehoitoon tai potilasturvallisuuteen. Tällainen poikkeama voi olla esimerkiksi lääkkeen antaminen väärään aikaan, läheltä piti -tapahtuma tai rikkoutunut työväline. 

Lääkehoitoon liittyviä laatupoikkeamia minimoidaan lääkehoitosuunnitelmien, lääkelupaprosessin ja ohjeistuksen avulla. ONNI pitää huolen, että jokaiselle lääkehoidon parissa työskentelevällä onnilaisella on tehtävään riittävä koulutus ja osaaminen. Lisäksi lääkehoitoon liittyvää tiedottamista, yhteistä pohdintaa ja kehitystyötä tuetaan verkkokurssien, verkkoryhmien sekä lääkehoidon työryhmän avulla. 

Hoiva- ja hoitotyö on kohtaamistyötä ja näin ollen arjessa on otettava huomioon myös haastavat tilanteet ja väkivallan uhka. Kuten työn luonteeseen valitettavasti kuuluu, myös ONNIn työntekijät kohtaavat arjessaan uhkaavia tilanteita. Tapaturmia, epäasiallista ja asiakkaan taholta aggressiivista käytöstä pyritään aktiivisin toimin vähentämään. Laissa säädetty vastuu työntekijöidemme turvallisuudesta ja terveydestä ohjaa ONNIn työsuojelun toimintaohjelmaa, turvallisuusohjeita ja toimintamalleja. Lisäksi on laadittu toimiala- ja yksikkökohtaisia työsuojelun toimintaohjeita uhkaavien tilanteiden varalle. ONNI hoivan palvelua varten on luotu pelisäännöt siitä, minkälainen toiminta on hyväksyttävää asiakkuuden jatkumisen kannalta. 

 

Haluatko seurata tarkemmin matkaamme alan vastuullisimmaksi toimijaksi?

Tutustu ONNIn vastuullisuusraporttiin ›

Lataa tästä ONNIn potilasturvallisuusraportti 2020 ›


Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä Onni. Yrityksemme omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Päätoimialamme ovat hoivapalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Työllistämme noin 5000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liikevaihtomme ollessa yli 75 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme, niin kuluttaja- kuin kunta-asiakkaitamme, suurella sydämellä. Missiomme on auttaa ihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää. 

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.